Regulamin korzystania z usługi kluczykomatu


Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa warunki, zakres oraz sposób korzystania z usługi kluczykomatu, zwaną dalej usługą

 2. Zaakceptowanie treści regulaminu jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usługi.

 3. Usługa dostępna jest w zakładach Dealerskich Grupy Audi Plichta w lokalizacjach posiadających urządzenie - kluczykomat.

 4. Dostawcą usługi jest:

PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Gdańska 13c, 84-200 Wejherowo

NIP: 588-238-13-36. REGON: 221248080

Wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000389120, kapitał zakładowy 38 050 000 PLN.


Definicje


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „Usługodawca” - należy przez nie rozumieć spółkę PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wejherowie (84-200), przy ul. Gdańskiej 13c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389120, NIP: 588-238-13-36. REGON: 221248080, kapitał zakładowy 38 050 000 PLN, będącą podmiotem zarządzającym siecią salonów dealerskich i siecią autoryzowanych Serwisów, przez które realizowane są Usługi Kluczykomatu.

 2. „Klient” - należy przez niego rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, osobę reprezentującą firmę lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej mająca zdolność prawną, która dokonuje zakupu usług z lub bez części zamiennych w serwisie usługodawcy

 3. „Serwis” - należy przez niego rozumieć punkt usługowy usługodawcy realizujący naprawy i przeglądy pojazdów wyposażony w kluczykomat.

 4. „Kluczykomat” - należy przez niego rozumieć fizyczne urządzenie zainstalowane w serwisie usługodawcy wraz z oprogramowaniem umożliwiające realizację usługi.

 5. „Skrytka na klucz” – należy przez to rozumieć jedną z komór zamykanych drzwiczkami umieszczonych w Kluczykomacie. Drzwiczki są zabezpieczone ryglem zatrzaskowym odryglowywanym poprzez wywołanie odpowiedniej autoryzowanej funkcji w Kluczykomacie.

 6. „Usługa kluczykomatu” | „Usługa”- należy przez nią rozumieć świadczenie przez usługodawcę usługi, umożliwiającej Klientowi:

  1. samodzielne pozostawienie lub odebranie pojazdu Klienta w Serwisie, w związku z naprawą lub przeglądem pojazdu,

  2. samodzielne odebranie lub pozostawienie pojazdu zastępczego przez Klienta na czas naprawy lub przeglądu pojazdu Klienta,

  3. dokonanie przez Klienta płatności za wykonane przez usługodawcę usługi serwisowe wraz z częściami, bez jednoczesnej obecności personelu Usługodawcy. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 7. „System płatności” – należy przez niego rozumieć zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 8. “RODO” - należy przez nie rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Warunki świadczenia Usługi kluczykomatu


 1. Warunkiem wykonania Usług kluczykomatu i zawarcia umowy na jej świadczenie jest uprzednie zgłoszenie przez Klienta chęci skorzystania z Kluczykomatu do Serwisu i uzyskanie zgody przez personel serwisu na skorzystanie z Usługi.

 2. Dane kontaktowe serwisu dostępne są na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://audiplichta.pl

 3. Rozpoczęcie korzystania z usługi stanowi jednoczesną akceptację regulaminu i jego postanowień.

 4. Korzystanie z Usługi Kluczykomatu jest nieodpłatne.

 5. Korzystanie z Usługi jest możliwe w wybranych zakładach dealerskich Usługodawcy, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 6. Poza godzinami otwarcia Serwisu, korzystanie z usługi jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu się Klienta do ochrony zakładu dealerskiego Usługodawcy. Kontakt do ochrony jest umieszczony bezpośrednio przy wjeździe na teren zakładu.

 7. Klient, podczas realizacji usługi, jest zobowiązany do postępowania zgodnie ze wskazaniami na ekranie Kluczykomatu.

 8. W celu korzystania z Usługi Skrytka na klucz w Kluczykomacie otwiera się automatycznie, po poprawnej autoryzacji poprzez zeskanowanie unikalnego kodu QR lub kodu PIN, wygenerowanego i udostępnionego Klientowi elektronicznie, w wiadomości e-mail lub w wiadomość SMS na numer telefonu klienta.

 9. Wskazywanie przez Klienta adresów e-mail i/lub numeru telefonu osób trzecich jest zabronione.

 10. Bez autoryzacji określonej w punkcie 8, istnieje możliwość pozostawienia samochodu Klienta korzystając z funkcji kluczykomatu – „Nie jestem jeszcze umówiony” ( Nowe Zlecenie)

 11. Klient zobowiązany jest do skutecznego zamknięcia drzwiczek skrytki na klucz w Kluczykomacie i upewnieniu się, że są zamknięte.

  Odpowiedzialnością za skutki niezamknięcia skrytki (np. zaginięcie klucza wraz z kradzieżą pojazdu) obarczony jest Klient ze szczególnym uwzględnieniem punktu 39.g. Ogólnych Warunków Umowy Najmu Pojazdów.

 12. Zlecone usługi serwisowe, wskazywane na Kluczykomacie, wykonywane są przez Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie odrębnej umowy i nie wchodzą w zakres Usługi kluczykomatu.

 13. Podpis Klienta po określeniu zakresu zleconych usług serwisowych oraz warunków przyjęcia pojazdu jest wiążącym potwierdzeniem odrębnej umowy wskazanej w punkcie 12.

 14. Nie ma możliwości ponownego otwarcia skrytki z kluczami, bez nawiązania kontaktu z Serwisem. Kontakt z Serwisem można nawiązać tylko w godzinach pracy Serwisu.

 15. Klient korzystający z usługi kluczykomatu potwierdza odpowiedne, wskazane przez Kluczykomat warunki dobrowolnie. Np. Warunki przyjęcia pojazdu, warunki dodatkowych usług czy warunki wynajmu samochodu zastępczego. Jednak brak potwierdzenia warunków uniemożliwia realizację Usługi kluczykomatu.

 16. Warunkiem wydania Klientowi kluczyków do pojazdu przez Kluczykomat jest uprzednie zaakceptowanie przez Klienta zakresu wykonanych usług serwisowych oraz ich opłacenie za pośrednictwem Systemu płatności o ile płatność jest wymagana na podstawie odrębnej umowy wskazanej w punkcie 12. Kluczykomat weryfikuje prawidłowość dokonanej przez Klienta płatności.

 17. W celu skorzystania z Usługi kluczykomatu niezbędne jest posiadanie przez Klienta telefonu, tabletu lub komputera lub innego urządzenia z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej w raz z dostępem do Internetu.

 18. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Kluczykomatu. Warunkiem rozwiązania umowy o świadczenie Usługi jest złożenie przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usługi osobiście, telefonicznie, listownie lub e-mailowo wraz z potwierdzeniem przyjęcia oświadczenia przez personel Serwisu. W przypadku, gdy umowa o świadczenie Usług uległa rozwiązaniu, odbiór kluczyków oraz dokonanie płatności za zrealizowane usługi serwisowe możliwe będzie wyłącznie osobiście, w godzinach pracy Serwisu.

Możliwość zrezygnowania z usługi dotyczy również przedsiębiorcy korzystającego z usług serwisowych w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla Klienta charakteru zawodowego.


Metody płatności


 1. Płatność, podczas realizacji Usługi kluczykomatu, związana jest z odrębną umową wykonania zlecenia na Serwisie Usługodawcy i wynikających z tego zlecenia lub zleceń zobowiązań.

 2. Płatności za usługi serwisowe odbywają się za pośrednictwem zewnętrznego Systemu płatności iMoje. Dostawcą usługi płatności, zwanym później operatorem, odpowiedzialnym za realizację i bezpieczeństwo transakcji jest ING Bank Śląski S. A. z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisana do

  Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; kapitał zakładowy w kwocie 130 100 000 zł opłacony w całości, NIP 6340135475. Usługi płatnicze świadczone są zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie operatora, udostępnionym Klientowi przed dokonywaniem płatności online.

 3. Płatność online dokonywana jest zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu obowiązującego u Operatora.

 4. Transakcje realizowane będą za pomocą linków do płatności na zasadzie “pay by link”. Każda płatność wymaga autoryzacji w Kluczykomacie.

 5. Klient może zrealizować płatność za zrealizowaną usługę lub zakupiony towar, w zależności od wyboru: przelewem online, za pomocą karty płatniczej: Visa, MasterCard, GooglePay, ApplePay, za pośrednictwem systemu Blik. 6. Zapłatę uważa się za dokonaną w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.

 7. Klient korzystając z Usług upoważnia Usługodawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3, w zw. z art. 106 n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.).

 8. Dokonując płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.


Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z Usługi Kluczykomatu jest Usługodawca. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Usługi określa Polityka prywatności określająca sposób oraz zakres zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://audiplichta.pl

 2. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Klientów, przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP, marka i model samochodu, numer rejestracyjny oraz numer nadwozia (VIN).

 3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług Kluczykomatu jest dobrowolne lecz konieczne do prawidłowego wykonania usługi.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymaganiami RODO.


Warunki gwarancji oraz postępowanie reklamacyjne


 1. Warunki gwarancji na oryginalne części i akcesoria marki Audi dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.audi.pl/pl/brand/pl/service/gwarancja.html

 2. Usługi serwisowe realizowane przez Usługodawcę objęte są 2-letnią gwarancją.

 3. Wszelkie reklamacje można zgłaszać osobiście, telefonicznie, pisemnie korzystając z posiadanych danych kontaktowych do personelu jak również z danych kontaktowych zawartych na stronie internetowej pod adresem: https://audiplichta.pl

 4. Reklamacje lub zastrzeżenia dotyczące kwestii technicznych związanych z działaniem Kluczykomatu, zalecamy zgłaszać bezpośrednio personelowi Serwisu.

 5. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe i kontaktowe Klienta (imię i nazwisko lub pełną nazwę, adres lub adres e-mail, nr telefonu), oraz opis reklamacji.

 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 7. Możliwość składania reklamacji dotyczy również przedsiębiorcy korzystającego z usług serwisowych w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednak nie posiadających dla Klienta charakteru zawodowego.


Postanowienia końcowe


 1. Wszelkie umowy zawierane są w języku polskim.

 2. Prawem właściwym dla świadczonych Usług jest prawo polskie.

 3. Wszelkie reklamacje i spory będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Usługodawca może wprowadzić zmiany w Regulaminie z ważnych przyczyn:

  1. wynikających z konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub w celu zachowania zgodności Regulaminu z prawem,

  2. wynikających z konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz,

  3. wynikających z rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Usługi, w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności lub zmiany sposobu zawierania umów,

  4. wynikających ze zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi,

  5. wynikających z konieczności usunięcia sprzeczności, błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie,

  6. wynikających ze zmian danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie,

  7. wynikających z konieczności poprawy lub zachowania jakości obsługi Klientów.

 5. O każdorazowej zmianie treści Regulaminu Usługodawca poinformuje za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy.

 6. Zmiany w Regulaminie stosuje się do umów o świadczenie Usług, zawartych po wprowadzonych zmianach.

 7. W związku z korzystaniem z Usług, Klientom zakazuje się dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2024 i jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem: https://audiplichta.pl

0

Pokaż ulubione

0

Pokaż porównanie