Regulamin

 • §1. Przedmiot i zakres obowiązywania programu „Plichta Sprawdzone Auto z Gwarancją”
  • 1. Ochroną programu objęte są koszty usunięcia awarii pojazdu w Autoryzowanych Serwisach Plichta, zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • 2. Suma ochrony pojazdu w programie „Plichta Sprawdzone Auto z Gwarancją” wynosi 7000 zł i stanowi górną granicę odpowiedzialności dla wszystkich szkód powstałych w okresie obowiązywania programu
  • 3. Suma ochrony pojazdy ulega każdorazowemu zmniejszeniu o kwotę zrealizowanej naprawy
  • 4. Samochody wyłączone z programu „Plichta Sprawdzone Auto z Gwarancją”
   • 4.1. Poddanych przeróbkom bez zgody producenta;
   • 4.2. O przebiegu całkowitym przekraczającym 200 000 km lub wieku powyżej siedmiu lat;
   • 4.3. W odniesieniu do których nie upłynął okres gwarancji producenta lub importera;
   • 4.4. Wyprodukowanych poza Europą, gdy nie są oferowane przez autoryzowane przedstawicielstwa i punkty sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • 4.5. Noszący ślady wskazujące ich częściowe lub całkowite zatopienie lub zalanie wodą innymi pyłami
   • 4.6. Z naruszonym lub niesprawnym licznikiem kilometrów;
   • 4.7. Zmontowanych poza wytwórnią producenta (tzw. Składaków);
   • 4.8. Przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą; o dopuszczalnej liczbie przewożonych osób decydują dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
   • 4.9. Eksploatowanych jako ambulansy lub karawany;
   • 4.10. Należących do policji, wojska, straży pożarnej lub straży granicznej;
   • 4.11. Wynajmowanych w celach zarobkowych w ramach wynajmu krótkoterminowego typu rent a car;
   • 4.12. Użytkowanych do przewozu osób za opłatą lub zarejestrowanych jako autobus;
   • 4.13. Wykorzystywanych do nauki jazdy;
   • 4.14. Zmodyfikowanych w stosunku do oryginalnej konstrukcji pojazdu;
   • 4.15. Napędzanych silnikami elektrycznymi, parowymi lub rotacyjnymi;
   • 4.16. Użytkowanych bez ważnego obowiązkowego badania technicznego.
  • 5. Ochrona w ramach programu „Plichta Sprawdzone Auto z Gwarancją” objęte są następujące elementy i zespoły pojazdu:
   • 5.1. Silnik: dźwignie zaworów, zawory dolotowe i wylotowe, prowadnice oraz sprężyny zaworów ( z wykluczeniem przepalonych zaworów i przepustnic spalin), głowica cylindrów ( z wykluczeniem pęknięć i uszkodzeń na skutek przegrzania), uszczelka podgłowicowa, śruby mocujące głowicę cylindrów, popychacze zaworów, wałki rozrządu i rolki mechanizmu krzywkowego, koła napędowe mechanizmu rozrządu, łańcuch rozrządu z napinaczem, pompa oleju, tłoki i pierścienie tłokowe, korbowody i panewki, wał korbowy łożyskami, tuleje, kolektor dolotowy i wylotowy, napęd rozdzielacza zapłonu, chłodnica oleju;
   • 5.2.Skrzynie biegów: a) manuala: elementy i zespo ły wewnątrz obudowy skrzyni biegów, takie jak: koła zębate, wałki, piasty, synchronizatory, wybieraki, tuleje, łożyska, napęd prędkościomierza, zespół nadbiegu (jeżeli jest zamontowany); b) automatyczna: elementy i zespoły wewnątrz obudowy skrzyni biegów, takie jak: koła zębate, pompy oleju, tuleje, sprzęgła, hamulce taśmowe, łożyska, zawory sterujące, siłowniki, przekładnia hydrokinetyczna, zespół zaworów hydraulicznych, elektroniczny układ sterujący, modulator, napęd prędkościomierza; c) bezstopniowa CTX/CVT: elementy i zespoły wewnątrz obudowy skrzyni biegów takie jak: sprzęgła, przekładnie planetarne, przekładnia redukcyjna, wałki, koła pasowe przekładni, mechanizmy cięgnowe, tuleje i łożyska; Uwaga! Zakres ochrony programu nie obejmuje zewnętrznych mechanizmów cięgnowych, zespołów dźwigni sterujących, elementów mocujących skrzyni biegów, tylnego uszczelnienia, pasków napędowych oraz wszystkich pozostałych części, niewyszczególnionych w pkt. 5.2. powyżej.
   • 5.3. Układ przenoszenia napędu (napęd przedni lub tylny): Koło koronowe i zębnik, półosie napędowe, przekładnie planetarne stożkowe, tylne zewnętrzne półosie napędowe, przeguby homokinetyczne, mechanizmy przeniesienia napędu na dwie osie; Uwaga! Zakres ochrony programu nie obejmuje mostów napędowych z łożyskami, wahaczy z łożyskami, osłon gumowych, kołnierzy półosi, koła dwumasowego oraz wszystkich pozostałych niewyszczególnionych części.
   • 5.4. Układ hamulcowy: pompa hamulcowa, urządzenie wspomagające, przednie zaciski hamulcowe, rozpieracze hydrauliczne, korektor siły hamowania; Uwaga! Zakres ochrony programu nie obejmuje sprężyn, szczęk hamulcowych, okładzin ciernych, tarcz hamulcowych, sztywnych i elastycznych przewodów hydraulicznych, elementów skorodowanych lub zapieczonych oraz wszystkich pozostałych niewyszczególnionych części.
   • 5.5. Układ kierowniczy: mechanizm zębatkowy, przekładnia kierownicza, pomocnicza przekładnia kierownicza, kolumna kierownicy, siłowniki i pompa układu wspomagania przekładni kierowniczej; Uwaga! Zakres ochrony programu nie obejmuje weryfikacji i regulacji geometrii ustawienia kół, wyważenie kół, regulacji, oraz: zwrotnic, łączników, osłon gumowych, kołnierzy napędowych oraz wszystkich pozostałych niewyszczególnionych części.
   • 5.6. Wał napędowy: Wał napędowy, przeguby Cardana, łożyska; Uwaga! Zakres ochrony programu nie obejmuje łączników gumowych oraz innych niewymienionych elementów.
   • 5.7. Obudowy: Kadłub silnika, obudowa skrzyni biegów lub półosi – objęte są ochroną, jeśli uległy uszkodzeniu na skutek awarii mechanicznej jednego z elementów objętych ochroną programu.
 • §2. Wyłączeniu odpowiedzialności programu „Plichta Sprawdzone Auto z Gwarancją”
  • 1. Zakres ochrony programu nie obejmuje i firma Plichta nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
   • 1.1. Umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa kierowcy pojazdu;
   • 1.2. Przeciążania pojazdu (np. udziału w rajdach samochodowych, wyścigach, konkursach, jazdach szkoleniowych);
   • 1.3. Nieprzestrzegania przez kierowcę zaleceń producenta pojazdu zawartych w książce obsługowej pojazdu, instrukcji użytkowania, książce serwisowej itp., a także uszkodzeń będących skutkiem zaniedbań dokonywania przeglądów pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta;
   • 1.4. Zmian w oryginalnej konstrukcji pojazdu albo wbudowania części i dodatków, które nie są dopuszczone przez producenta;
   • 1.5. Niewłaściwego zainstalowania akcesoriów, użycia paliwa niezgodnego z zaleceniami producenta, powodującego uszkodzenia katalizatora lub innych elementów i zespołów pojazdu;
   • 1.6. Zaniedbania obowiązku zgłoszenia w autoryzowanej stacji obsługi dostrzeżonej w pojeździe usterki;
   • 1.7. Powtarzającej się awarii lub nieprzeprowadzonej, a zalecanej, naprawy pojazd po interwencji Autoryzowanego Serwisu Plichta;
   • 1.8. Normalnego zużycia lub zaniedbania w trakcie eksploatacji pojazdu, w tym spowodowane wyciekami oleju;
   • 1.9. Przegrzania, korozji lub postępującego osłabienia sprawności działania proporcjonalnie do czasu użytkowania i liczby przejechanych kilometrów, w szczególności: a. Stopniowej utraty kompresji silnika; b. Stopniowego zwiększania zużycia oleju podczas eksploatacji pojazdu;
   • 1.10. Użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
   • 1.11. Przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i/lub obciążenia pojazdu przyczepą o masie większej niż dopuszczona przez producenta pojazdu;
   • 1.12. Pożaru, zalania pojazdu wodą lub zassania wody do silnika;
   • 1.13. Oddziaływania na pojazdu zewnętrznych czynników termicznych, mechanicznych, chemicznych, nadmiernego ciśnienia, promieniowania lub wybuchu;
   • 1.14. Działania sił przyrody (np. huraganu, gradu, burzy, nawalnych opadów deszczu, powodzi, trzęsienia ziemi);
   • 1.15. Działania mechanicznych sił zewnętrznych, np. w razie kolizji z innymi pojazdami, przedmiotami i przeszkodami, od uderzenia kamieni, żwiru, piasku itp.;
   • 1.16. Kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.
  • 2. Zakres ochrony programu nie obejmuje również szkód:
   • 2.1. Które mogą być usunięte w ramach gwarancji producenta udzielonej w odniesieniu do pojazdu, danego elementu lub zespołu;
   • 2.2. Które mogą być pokryte na podstawie innej umowy np. ubezpieczenia, przy czym wyłączenie to ma zastosowanie również w sytuacji, gdy w ramach takiej umowy nie przysługuje odszkodowanie wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Ubezpieczającego lub kierowcę;
   • 2.3. Powstałych w pojazdach:
    • a. Eksploatowanych jako ambulansy lub karawany;
    • b. Należących do policji, wojska, straży pożarnej lub straży granicznej;
    • c. Wynajmowanych w celach zarobkowych w ramach wynajmu krótkoterminowego typu rent a car;
    • d. Użytkowanych do przewozu osób za opłatą lub zarejestrowanych jako autobus;
    • e. Wykorzystywanych do nauki jazdy
    • f. Zmodyfikowanych w stosunku do oryginalnej konstrukcji pojazdu;
    • g. Napędzanych silnikami elektrycznymi, parowymi lub rotacyjnymi;
    • h. Użytkowanych bez ważnego obowiązkowego badania technicznego.
    • i. Przeznaczonych do dalszej sprzedaży
    • j. Nabytych przez podmioty zawodowo zajmujące się sprzedażą samochodów
   • 2.4. Powstałych w elementach lub zespołach pojazdu, których naprawa lub wymiana zostały wykonane w trakcie trwania programu poza autoryzowaną stacją obsługi, a także pozostających w związku przyczynowym z taką naprawą lub wymianą;
   • 2.5. Powstałe w instalacji gazowej zamontowanej w pojeździe oraz powstałe wskutek jej zamontowania.
  • 3. Zakres ochrony programu nie obejmuje również:
   • 3.1. Kosztów naprawy lub wymiany elementów i zespołów innych niż wymienione w §3 ust. 3 niniejszych w. u.;
   • 3.2. Strat pośrednich wszelkiego rodzaju, powstałych wskutek awarii pojazdu i braku możliwości jego eksploatowania;
   • 3.3. Czynności obsługowych związanych z eksploatacją pojazdu, takich jak:
    • a. Przeglądy okresowe oraz czynności kontrolne, diagnostyczne, pomiarowe;
    • b. Regulacje, strojenia;
    • c. Czyszczenie jakichkolwiek zespołów, w tym układów: hamulcowego, paliwowego, smarowania i chłodzenia;
    • d. Wymiana elementów filtrujących, środków smarujących lub płynów eksploatacyjnych;
   • 3.4. Materiałów eksploatacyjnych i środków1) technicznych, takich jak paliwa, oleje, środki smarne, płyny hydrauliczne, substancje przeciwdziałające zamarzaniu itp.;
   • 3.5. Wymiany elementów i zespołów pojazdu, które uległy awarii, ale zostały zgłoszone jako wymagające wymiany lub naprawy podczas przeglądów pojazdu, które uległy awarii w trakcie usuwania awarii;
   • 3.6. Wymiany elementów i zespołów pojazdu ulegających zużyciu naturalnemu lub eksploatacyjnemu wynikającemu z użytkowania pojazdu, takich jak opony, pióra wycieraczek, okładziny hamulcowe, tarcze i bębny hamulcowe, filtry, akumulatory itp.;
   • 3.7. Prac sprawdzających i naprawczych rozpoczętych przed wydaniem zgody na naprawę pojazdu przez Autoryzowany Serwis Plichta, jeśli celu określenia zasadności roszczenia jest wymagana weryfikacja ukrytego elementu lub zespołu pojazdu; jednakże koszty poniesione przy odsłonięciu tego elementu lub zespołu pojazdu objęte są programem, gdy awaria odkrytych elementów lub zespołów zostanie potwierdzona, a jej zakres będzie objęty ochroną programu na podstawie niniejszych w. u.; w przeciwnym razie kosztów tych nie pokrywa firma Plichta;
   • 3.8. Kosztów związanych z dostarczeniem niezbędnych do naprawy pojazdu elementów i zespołów lub materiałów w trybie ekspresowym, a także kosztów związanych z wykonaniem naprawy w trybie ekspresowym, w dni wolne od pracy oraz poza normalnymi godzinami pracy autoryzowanej stacji obsługi.
   • 3.9. Zakres programu nie obejmuje kosztów awarii usuniętych samodzielnie przez kierowcę w inny sposób niż został uzgodniony w Autoryzowanym Serwisie Plichta
 • §3. Zmiany w regulaminie programu „Plichta Sprawdzone Auto z Gwarancją”
  • 1. Firma Plichta zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu również w czasie ważności certyfikatu
  • 2. Aktualny regulamin dostępny zawsze w salonach samochodowych Plichta.
0

Pokaż ulubione

0

Pokaż porównanie