Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz powiązane z nią podmioty w Grupie Plichta (dalej „Plichta”, „Grupa Plichta”, „my”, „nam”) danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe w domenie plichta.com.pl a także pozostałe strony administrowane przez Plichtę tj.

dalej łącznie „Użytkownicy” lub „Klienci”.

Plichta Spółka z o.o. Sp. Komandytowa jest podmiotem koordynującym przetwarzanie danych osobowych w ramach utworzonej Grupy Plichta. Jednym z celów utworzenia Grupy Plichta było uregulowanie w sposób wyczerpujący i kompleksowy obowiązków podmiotów wchodzących w jej skład, zarówno w sferze wewnętrznej – względem siebie, jak i w stosunkach zewnętrznych – w tym w szczególności w relacji do osób, których dane są przetwarzane, podmiotów współpracujących oraz urzędów i instytucji publicznych, w zakresie ochrony danych osobowych.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie i przez jakie podmioty jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych usług .

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy lub powierzamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa, w związku z przetwarzaniem jego danych.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje wybrane kwestie dotyczące ochrony danych. Jej uszczegółowieniem są dedykowane klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywał w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych działań Plichty (np. umówienie jazdy testowej, zlecenie usługi serwisowej) a także podczas organizowania konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń itp.

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Podstawą opracowania i wdrożenia niniejszej Polityki Prywatności Grupy Plichta są w szczególności przepisy:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”,
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • krajowe odnoszące się do ochrony danych w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego.

Grupy Plichta, współadministrowanie danymi w Grupie

W oparciu o podpisane na gruncie art. 26 RODO porozumienie, Spółki Grupy Plichta są współadministratorami danych osobowych Użytkowników. Aby zobaczyć pełne dane Spółek Grupy Plichta (dalej także Współadministratorzy) oraz ich dane kontaktowe kliknij tutaj

Ze względu na to, że podmioty Grupy Plichta, jako dealerzy renomowanych marek samochodów, współpracują ściśle z Producentami i Importerami określonych marek, a także podmiotami finansowymi i ubezpieczeniowymi (Banki, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Leasingodawcy) w ramach zawartych umów, w momencie wykazania przez Użytkownika zainteresowania określoną marką samochodu lub usługą, dane Użytkownika będę przekazywane tym podmiotom, zgodnie z ustalonym, umownym procesem biznesowym. W każdym takim przypadku Klient otrzyma odpowiednią klauzulę informacyjną oraz może zostać poproszony (np. podczas wizyty w salonie) o wyrażenie zgody na określone działania, w szczególności marketingowe tych podmiotów.

Wspólny punkt kontaktowy - dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

We wszystkich sprawach w zakresie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować na wspólny adres mailowy inspektor@plichta.com.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych we Grupie Plichta pełni Paweł Modrzejewski.

Dodatkowe dane kontaktowe:

tel. 544 544 006, 791 543 400

Zasady przetwarzania danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas nasi Użytkownicy. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są pozyskiwane,
 • cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone i mają oparcie w przepisach prawa, w szczególności w art. 6 RODO. Nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami,
 • dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o ich sprostowanie, czy aktualizację,
 • realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • na zasadach określonych w RODO, realizujemy także prawa Użytkowników do:
  • usunięcia danych osobowych,
  • wycofania zgody,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu,
 • ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych,
 • chronimy dane osobowe Użytkowników przed ich utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania,
 • jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Plichta realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 15-22).

Każdy Użytkownik ma wobec tego:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (szczegóły poniżej w Punkcie „Zgoda – wycofanie zgody”),
 • prawo dostępu do danych, co oznacza prawo do otrzymania od Plichty potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane przez Plichtę, w jakim zakresie i w jaki sposób,
 • prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes, wówczas w razie sprzeciwu Użytkownika, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania jego danych, chyba że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które obiektywnie będą miały pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika np. w zakresie obrony naszych roszczeń w postępowaniu sądowym. Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego lub profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies.
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - polega ono, co do zasady, na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Użytkownika danych osobowych. Żądanie takie zostanie w szczególności spełnione w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Użytkownika.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - w przypadku takiego wniosku, może ono polegać na przykład na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • prawo do przenoszenia danych, co oznacza prawo do otrzymania kopii danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, Użytkownik może przesłać mailowo na adres: inspektor@plichta.com.pl lub pisemnie na adres Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Gdańska 13C, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „Dane Osobowe”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody prosimy o zapoznanie się z poniższym Punktem „Zgoda – wycofanie zgody”

Stosownie do art. 26 ust. 3 RODO, niezależnie od powyższego, osoba, której dane osobowe dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO, wobec każdego ze Współadministratorów.

Każdy wniosek zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zawsze będziemy informować. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik / Klient otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Grupa Plichta podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się w szczególności do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik oraz zleceniobiorca podmiotów z Grupy Plichta mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Plichta przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Plichta każdorazowo informuje Użytkownika w ramach dedykowanych komunikatów np. podczas wizyty w salonie.

Dane Użytkowników przetwarzać będziemy w następujących celach:

 • podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (kupna-sprzedaży, zlecenia usługi serwisowej, najmu, jazdy próbnej itp.), w tym przesłania oferty handlowej. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b) RODO – jeśli jesteście Państwo stroną umowy lub art. 6 ust 1 lit f) RODO - jeśli jesteście Państwo osobą upoważnioną do reprezentacji lub kontaktu ze strony Klienta.
 • wykonania zawartej umowy (sprzedaży, użyczenia, najmu itp.), w tym usług serwisowo-gwarancyjnych, jeśli wchodzą w zakres umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b) RODO – jeśli jesteście Państwo stroną umowy lub art. 6 ust 1 lit f) RODO - jeśli jesteście Państwo osobą upoważnioną do reprezentacji lub kontaktu ze strony Klienta.
 • wywiązania się z obowiązków ciążących na Plichcie, w tym w zakresie rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f) RODO - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Plichty).
 • przygotowania oferty leasingowej, kredytowej i/lub ubezpieczeniowej we współpracy z naszymi partnerami – jeśli będziecie Państwo zainteresowani taką ofertę ( podstawa prawna art. 6 ust 1 lit b) RODO – jeśli jesteście Państwo stroną umowy lub art. 6 ust 1 lit f) RODO - jeśli jesteście Państwo osobą upoważnioną do reprezentacji lub kontaktu ze strony Klienta.
 • marketingu bezpośredniego wyrobów i usług Plichty na podstawie uzasadnionego interesu Plichty lub wyrażonej przez Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit a) lub f) RODO.
 • marketingu wyrobów i usług podmiotów trzecich, współpracujących z nami – takich jak partnerzy z branży motoryzacyjnej, finansowej, czy ubezpieczeniowej - jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.
 • badania satysfakcji z wykonywanych przez nas usług lub zakupionych od nas produktów - na podstawie uzasadnionego interesu Plichty - art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 • profilowania polegającego na analizowaniu Państwa preferencji, nawyków i zainteresowań w celu jak najlepszego dostosowania informacji handlowych i materiałów marketingowych do Państwa potrzeb - na podstawie Państwa zgody i/lub uzasadnionego interesu Plichty - art. 6 ust. 1 lit a i/lub f RODO.

W przypadku wysłania nam zapytania ofertowego, poproszenia o kontakt, wysłania wiadomości poprzez chat itp. dane Użytkownika trafią do odpowiednich osób odpowiedzialnych za realizację danego obszaru działania. Może to być np. osoba z call center, marketingu, serwisu lub działu handlowego odpowiedniego Salonu / marki, w zależności od tego jaką informację otrzymamy.

Sposób zbierania danych

Dane osobowe naszych Klientów pochodzą, co do zasady, z naszych stron internetowych /formularze kontaktowe, formularze zapisów na jazdy testowe, konfiguratory, media społecznościowe, infolinia, chat/ a także w określonych sytuacjach od innych Autoryzowanych Dealerów lub Autoryzowanych Partnerów Serwisowych poszczególnych marek. Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych Plichta gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w Polityce cookies poniżej).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, które przetwarzamy mogą obejmować dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania a także pozostałe dane np. numer VIN pojazdu, dane lokalizacyjne, dane dot. złożonych zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Użytkownika danych kontaktowych, wystarczy, że podana zostanie tylko jedna z dwóch dostępnych: numer telefonu albo adres e-mail.

W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych Plichta może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne, żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie. Jeśli Użytkownik nie chce podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze może skontaktować się osobiście z naszą obsługą w Salonach Sprzedaży lub/i w Salonie Serwisowym danej marki.

Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, a także podczas wizyty w naszych salonach, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na wysłanie informacji handlowych lub kontakt telefoniczny w celu przekazywania informacji handlowych, w związku z przepisami Prawa telekomunikacyjnego lub/i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W niektórych przypadkach zgoda może być także podstawą przetwarzania danych Użytkownika np. podczas zbierania danych na dedykowanych formularzach na naszych eventach.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt w naszych Salonach lub za pośrednictwem poczty email na adres inspektor@plichta.com.pl

Zwracamy uwagę, że jako dealerzy różnych marek, podczas wizyt w naszych salonach, możemy zbierać zgody Klientów na działania marketingowe także w imieniu innych podmiotów – np. Importerów, czy Producentów określonych marek. Zasady ich wycofania są zwykle opisane na stronach internetowych tych podmiotów lub podawane w klauzulach informacyjnych podczas ich pozyskiwania. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym temacie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – jednak jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania takiej zgody.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek dotyczący wycofania zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu wysyłania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz przez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował, cofając zgodę.

Informujemy, że w sytuacji, gdy Plichta przetwarza dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), mogą być one nadal w tych celach przetwarzane na innej podstawie prawnej.

Przechowywanie danych

Plichta przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany powyżej. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zwykle, w przypadku zawartych umów kupna-sprzedaży lub na realizację usługi serwisowej, jest to 5 lat licząc od końca roku w którym wystawiona została faktura, z uwzględnieniem ewentualnego okresu dochodzenia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że ustał cel na jaki zgoda została wyrażona.

Udostępnianie danych innym podmiotom oraz przekazywanie danych do krajów trzecich

Za zgodą Klienta, w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach np. Importerom danych marek, Bankom, Firmom Leasingowym.

W zależności od treści zawartych umów i procesów biznesowych, dane będą przekazywane Importerom lub/i Producentom określonych marek, jako współadministratorom danych lub odrębnym administratorom. Będą Państwo o tym informowani w odrębnych klauzulach informacyjnych.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzają dane osobowe Użytkownika np. oferują produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji, stają się wówczas odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Poza tym możemy udostępnić dane tzw. podmiotom przetwarzającym – czyli firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, usługi typu Call center.

Co do zasady Plichta nie przekazuje danych do krajów trzecich, natomiast jeśli wykażą Państwo zainteresowanie produktami i usługami określonych marek i dane zostaną przekazane naszym partnerom współpracującym w realizacji procesu sprzedaży, otrzymają Państwo odpowiednią informację na temat przetwarzania Państwa danych (klauzule informacyjną) i ewentualnego ich przekazywania do krajów trzecich (poza EOG). Takie przekazywanie może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych podjętej przez Komisję Europejską, na podstawie standardowych klauzul umownych lub na podstawie Data Privacy Framework.

Polityka plików cookies

W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych, Plichta gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwisów. Ponadto Grupa Plichta korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem informacji statystycznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

Portale Grupy Plichta wykorzystują pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu .

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Plichta.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Grupa Plichta, reprezentowana przez Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wejherowie, ul. Gdańska 13C. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszych serwisów. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Grupy Plichta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

Google Analytics

W ramach naszych stron internetowych używana jest usługa Google Analytics, czyli usługa analizy sieci web oferowana prze Google, Inc. („Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika w celu usprawnienia analizy sposobu wykorzystania danej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące sposobu wykorzystania strony internetowej, zasadniczo będą przekazywane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i na nich zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej uaktywniono anonimizację adresów IP, to adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google użyje tej informacji w naszym imieniu jako operatora strony internetowej w celu oceny jej wykorzystania, opracowania raportu dotyczącego aktywności na naszej witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych ze stroną internetową i z wykorzystaniem Internetu w odniesieniu do operatora strony internetowej.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową użytkownika w kontekście Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak po wykonaniu tej czynności nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec przekazaniu danych utworzonych przez plik cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki udostępnionej przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Funkcje demograficzne usługi Google Analytics

Nasze witryny internetowe wykorzystują „funkcje demograficzne" usługi Google Analytics do tworzenia raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających. Te dane pochodzą z wyświetlanych przez firmę Google reklam dostosowanych do zainteresowań oraz danych o osobach odwiedzających od innych dostawców, w tym kont Google, poczty Gmail, serwisu YouTube i sieci reklamowej Google. Takich danych nie można powiązać z określoną osobą. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnej chwili, korzystając z ustawień reklam na koncie Google. Można też wycofać zgodę na zbieranie informacji o użytkowniku przez Google Analytics zgodnie z opisem w bieżącym rozdziale.

Wykorzystujemy Google Analytics do analizowania sposobu wykorzystania naszej strony internetowej oraz jej bieżącego ulepszania. Możemy użyć uzyskanych statystyk do ulepszenia oferty oraz zwiększenia jej atrakcyjności dla użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google zaakceptowała porozumienie EU-U.S. UE-USA. https://www.dataprivacyframework.gov/s/ Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001 można znaleźć pod następującymi adresami:

Google AdWords Conversion Tracking

W ramach naszych stron internetowych wykorzystujemy usługę Google AdWords Conversion Tracking. Plik cookie usługi Conversion Tracking jest aktywowany w przeglądarce internetowej użytkownika przez Google AdWords po kliknięciu jednej z reklam udostępnionych przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni. Nie są one wykorzystywane do gromadzenia identyfikacyjnych danych osobowych. Gdy użytkownik odwiedzi określoną stronę w ramach niniejszej witryny, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, Google i Plichta będą wiedzieć, że użytkownik kliknął reklamę i został skierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W rezultacie pliki cookie nie mogą być śledzone przez stronę internetową klienta AdWords. Statystyki konwersji są generowane na podstawie danych zgromadzonych przez konwersyjne pliki cookie dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords są powiadamiani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogą wykorzystać do zidentyfikowania użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w programie śledzenia, może on w łatwy sposób odmówić korzystania z programu, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w osobistych ustawieniach przeglądarki internetowej. Dezaktywowanie plików cookie śledzenia konwersji jest również możliwe w dowolnym momencie przez takie ustawienie przeglądarki, aby blokowała pliki cookie z adresu „googleadservices.com".

Google Tag Manager

W ramach strony internetowej używany jest Google Tag Manager jako część Google Analytics. Znaczniki (tagi) to niewielkie elementy kodu na naszej stronie internetowej wykorzystywane m.in. do mierzenia ruchu i zachowania odwiedzających, rejestrowania oddziaływania reklam internetowych i mediów społecznościowych, korzystania z remarketingu i targetingu oraz testowania i optymalizowania strony. Google Tag Manager to rozwiązanie pozwalające Grupie Plichta na zarządzanie znacznikami strony internetowej za pomocą interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które wdraża znaczniki) jest domeną niewykorzystującą plików cookie. Aktywuje ono inne znaczniki, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywacji dokonano na poziomie domeny lub pliku cookie, zostanie ona utrzymana dla wszystkich znaczników śledzenia wprowadzonych za pomocą Google Tag Manager. Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć w Internecie pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Remarketing w Google Analytics

Nasze witryny internetowe wykorzystują funkcje remarketingu w Google Analytics wraz z działającymi na urządzeniach funkcjami usług Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą remarketingu w Google Analytics z działającymi na urządzeniach funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób dostosowane do zainteresowań i spersonalizowane wiadomości reklamowe, dopasowane do użytkownika w zależności od wcześniejszego korzystania i zachowań podczas przeglądania witryn internetowych na urządzeniu (np. telefonie komórkowym), można także wyświetlić na innych urządzeniach (np. tablecie lub komputerze). Po wyrażeniu zgody firma Google połączy w tym celu historię przeglądania w sieci oraz aplikacji z kontem Google. Umożliwi to dostarczanie tych samych spersonalizowanych reklam na każde urządzenie, na które użytkownik loguje się za pomocą swojego konta Google.

Aby umożliwić obsługę tej funkcji, usługa Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez firmę Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi w usłudze Google Analytics w celu definiowania i tworzenia reklam kierowanych do określonych użytkowników na różnych urządzeniach. Można zrezygnować z remarketingu / kierowania reklam na różne urządzenia przez wyłączenie reklam spersonalizowanych na koncie Google, klikając poniższe łącze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Dodatkowe informacje i przepisy o ochronie danych można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl-PL

Dodatkowe informacje i przepisy o ochronie danych można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl-PL

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

 1. w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Klienta (polegającego na zestawianiu danych Użytkownika w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez Grupę Plichta, VGP, Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Użytkownikowi reklam lub ofert odpowiadających jego profilowi;
 2. w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub na podstawie zgody Użytkownika w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach Plichty oraz na innych odwiedzanych przez Użytkownika stronach do danych preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach www.

Profile w mediach społecznościowych

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy Profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, czy Instagram. Informujemy, że za prowadzenie fanpage’y Skoda Plichta, Volkswagen Plichta, Audi Plichta, Seat Plichta i Cupra Plichta, odpowiedzialność ponosi administrator danych, którym jest: Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wejherowie (84-200), ul. Gdańska 13C. Natomiast za prowadzenie fanpage’a:

 • Ford Plichta - odpowiedzialność ponosi Plichta - Auto Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowotoruńska 8, 85-940 Bydgoszcz,
 • Volvo Plichta - odpowiedzialność ponosi Plichta Car Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Morska 314, 81-006 Gdynia,
 • Land Rover Grupa Plichta a także Jaguar Grupa Plichta - odpowiedzialność ponosi Plichta British Auto Sp. z o.o., z siedzibą ul. Toruńska 258/260 , 85-831 Bydgoszcz,
 • Seres (DFSK), Skywell, Maxus - odp owiedzialność ponosi Plichta Electric Auto Sp. z o.o., z siedzibą ul. Morska 290A, 81-006 Gdynia.
 • Kia Plichta - odpowiedzialność ponosi Plichta Auto Moto Sp. z o.o, ul. Lubelska 40, 10-408 Olsztyn.

W ramach tej działalności Plichta gromadzi i przetwarza część danych udostępnianych nam przez użytkowników Facebooka. Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka, zaznaczany także, że polityka naszych fanpage’y może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : inspektor@plichta.com.pl

Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (w rozmowach tych często Użytkownicy podają nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych na naszych fanpage’ach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami - chęcią zawarcia z nami umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o produkcie, promocji, którym Użytkownik jest / możecie być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

Każdy Użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia. Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem Facebooka jest w pełni dobrowolne, Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych

Informacje końcowe

Zasadnicza część uzgodnień w zakresie współadministrowania danymi jest dostępna na żądanie. W celu jej otrzymania prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@plichta.com.pl

Plichta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Grupa Plichta będzie informowała stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

Wszelkie prawa do Serwisu plichta.com.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 1913) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2021 poz.386, z późn. zm.).

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych, administrowanych przez Plichtę nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej mogą być dostępne za dopłatą lub nie być dostępne na polskim rynku.

Aktualizacja dnia 04_12_2023r0

Pokaż ulubione

0

Pokaż porównanie