Obsługa Finansowa

Informacja o Dystrybutorze Dealerze

Możliwości złożenia reklamacji

Karta produktu Benefia SA

Karta produktu Cardif – BNP

Karta produktu Generali

Karta produktu PZU

Karta produktu Warta

Karta produktu Volkswagen Financial Serwis

Ubezpieczenie od utraty pracy

 

 

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 – 6 i ust. 2 – 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486).

Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jest agentem ubezpieczeniowym.

Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Działalność agencyjna Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wykonywana jest obecnie na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

– Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.;

– Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA;

– Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.;

– Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce;

– Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A;

– Towarzystwo Ubezpieczeń Generali S.A,

– Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A,

– Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A,

– Towarzystwo Ubezpieczeń Benefia S.A 

Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa podlega wpisowi do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wpisany jest pod numerem: 11206316/A.

Rejestr agentów ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/ Znajduje się tam wyszukiwarka, przy pomocy której możliwe jest sprawdzenie informacji o wpisie Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa do rejestru agentów ubezpieczeniowych. W tym celu niezbędne jest kliknięcie w pozycję „Szukaj agenta” i wypełnienie krótkiego formularza, zgodnie z instrukcją.

W przypadku zawarcia zaproponowanej Państwu umowy ubezpieczenia, Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa otrzyma od zakładu ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne, a także może otrzymać inny rodzaj wynagrodzenia od zakładu ubezpieczeń.    

Informujemy, iż mają Państwo możliwość złożenia reklamacji dotyczącej działalności Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie zaproponowanej Państwu umowy ubezpieczenia. W przypadku naszych klientów będących osobami fizycznymi istnieje również możliwość wszczęcia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym.

Nasz adres:

Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 13c.

 

Informacja o możliwości złożenia przez klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów w Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa:

 

  1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce organizacyjnej Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
  2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:

1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Gdańska 13c, 84-240 Wejherowo (adres tylko do korespondencji);

2) ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer Salonu Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, albo osobiście podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;

3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres dedykowanego Doradcy z działu Obsługi Finansowej lub na adres: reklamacje@plichta.com.pl.

  1. Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
  2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.

  1. Odpowiedź Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.
  2. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
  3. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
  4. Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
  5. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
  6. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

 

Wszystkie pełnomocnictwa udzielone firmie Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa przez współpracujące Towarzystwa Ubezpieczeniowe, dostępne są do wglądu w każdej jednostce organizacyjnej Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.